1. Predmet ugovora: Izgradnja kanalizacijskog sustava Splitska sa rekonstrukcijom prometnice i pješačkih staza te rekonstrukcijom kamenog obalnog zida

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2006. – 2009. godina

 2. Predmet ugovora: Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovoda u četiri ulice u mjestu Postira, predio Mala Lozna

  Naručitelj: Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23

  Početak/završetak radova: 2008. – 2009. godina

 3. Predmet ugovora: Izgradnja i održavanje ulica unutar naselja Supetar, Mirca i Splitska

  Naručitelj: Grad Supetar, Supetar, Vlačica 5

  Početak/završetak radova: 2009. godina

 4. Predmet ugovora: Sanacija poljskih i protupožarnih puteva na području Općine Milna

  Naručitelj: Općina Milna, Milna, Sridnja kala 1

  Početak/završetak radova: 2009. godina

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Projekt kružnog križanja u Bolu na otoku Braču

Pogledajte video realizacije projekta kružnog križanja u Bolu na otoku Braču.

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

Priprema za sadnju aromatičnog bilja u Selcima

U Selcima (otok Brač) tvrtka Berica d.o.o. kultivira nekretninu obraslu gustom šumom i makijom, površine 10 ha (100.000,00 m2).

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Dobava betona za sanaciju trajektnog pristana u Luci Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o. vrši dobavu i isporuku cca 150 m³ betona za potrebe sanacije obalne konstrukcije trajektnog pristana u Luci Supetar.

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Radovi na izgradnji benzinske postaje INA Supetar

Tvrtka BERICA d.o.o u prosincu 2016. godine započela je sa izvođenjem radova na izgradnji benzinske postaje INA Supetar i pristupne ceste objektu BP INA Supetar u Gospodarsko-poslovnoj zoni ''Žedno-Drage'' u...

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Radovi na izgradnji kružnog križanja u Bolu

Tvrtka BERICA d.o.o. 23. siječnja 2017. godine započinje s izvođenjem radova na izgradnji kružnog križanja prometnica državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču.

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Radovi u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage"

Tvrtka BERICA d.o.o. angažirana je za izvođenje zemljanih radova, radova na vanjskom uređenju te radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije budućeg trgovačkog centra u Gospodarsko poslovnoj zoni "Žedno-Drage" u Supetru.

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Ravnanje terena sigurnosne površine uzletno-sletne staze Zračne luke Brač

Berica d.o.o. ima novi ugovor za ravnanje terena sigurnosne površine na kraju uzletno-sletne staze Zračne luke Brač, Gornji Humac. Naručitelj radova je Aerodrom Brač d.o.o. iz Supetra.

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač

Dogovorena je izgradnja mimovoda igličastog ventila Vodospreme Brač, naručitelj radova je Vodovod Brač d.o.o. Supetar, Mladena Vodanovića 23.

Izgradnja i održavanje ulica na području Grada Supetra

Izgradnja i održavanje ulica na području Grada Supetra

Berica d.o.o. će izgraditi i održavati ulice na području Grada Supetra i održavati ogranak poljskog puta od državne ceste D113 do odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica". Naručitelj je Grad Supetar, Supetar,...

Copyright © BERICA d.o.o. - Sva prava pridržana.